Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

Profil společnosti

Nezávislá společnost se sídlem ve Velké Británii

Profil společnosti

Verification 4 Systems Ltd. je certifikační, nezávislá společnost se sídlem ve Velké Británii a organizační složkou v České republice. Úzce spolupracujeme s australskou certifikační autoritou QMS Certification Services při vydávání certifikátů systémů řízení, akreditaci nových systému managementu a auditování. Realizujeme služby certifikace v oblastech systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnoha dalších mezinárodních a národních standardů. Důraz v našich činnostech klademe na integraci požadavků jednotlivých norem, zákonných požadavků a předpisů.

Spektrum našich služeb zaručuje zákazníkům dlouhodobou optimalizaci a další rozvoj procesů a struktur, které vedou k výrazné úspoře času a nákladů. Uvolněné zdroje lze využít pro klíčové firemní procesy nebo je se ziskem ušetřit.

Firemní politika

 • Poskytovat zákazníkům služby s nejvyšší profesionalitou tak, aby byly naplněny jejich očekávání.
 • Vždy otevřeně komunikovat v oblasti partnerská spolupráce s každým zákazníkem.
 • Rozvíjet naše postupy k vyšší efektivitě, účinnosti a spokojenosti zákazníka.
 • Používat inovativní způsoby řízení a komunikace mezi pracovníky V4S a taky směrem k zákazníkům.
 • Poskytovat certifikace, které jsou uznávané jako symbol důvěryhodnosti, založené na kompetentnosti všech pracovníků na různých úrovních řízení V4S.
 • Používat jednotný přístup ke všem zákazníkům.
 • Dbát na personální vývoj všech pracovníků V4S.
 • Neustálé zlepšování kvality činností a služeb naší společnosti, založené na výměně informací od zúčastněných stran.

Nestrannost

 • Rozhodnutí CO jsou založena na objektivních důkazech při posuzování systému řízení zákazníka
 • Jediná činnost CO je certifikace systémů managementu, nevykazuje žádné poradenské aktivity ani nenabízí svým klientům možnost interních auditů
 • Nestrannost v oblasti rozhodování o certifikaci je zabezpečena oddělením odpovědnosti a pravomocí vedoucího auditora a vedoucího certifikačního orgánu, který o výsledku certifikace rozhoduje na základě přezkoumání všech podkladů dodaných vedoucím auditorem a klientem
 • Nestrannost při provádění auditů je zajištěna tím, že CO vybírá pro provedení auditů takové auditory, kteří s certifikovanou firmou nebyli propojeni žádným komerčním závazkem. Toto auditoři také stvrzují podpisem na objednávce auditora pro daný audit a podpisem prohlášení auditora o nestranném a korektním jednání (včetně IRCA etického kodexu). Všichni auditoři jsou OSVČ.
 • Osoby, které mají v auditované organizaci příbuzenské nebo důvěrné vztahy nemohou provádět certifikaci z důvodu možného ohrožení nestrannosti.
 • Vrcholové vedení CO je osobně angažované a zavázané řídit CO tak, aby byla zajištěna nestrannost. Prohlášení o nestrannosti je vedeno v dokumentu QM-QualityManual a v Politice CO.
 • Co identifikuje, analyzuje a dokumentuje možnosti vzniku konfliktu zájmů vyplývajících z provádění certifikační činnosti.
 • CO neposkytuje certifikační služby společnostem, které jsou v jakémkoliv vlastnickém vztahu s CO.
 • CO je samostaný subjekt.

Naši partneři

QMS Certification Services

Vysoce uznávaná organizace pro audity, certifikace a školení, která pracuje v oblasti řízení managementu. Společnost má akreditaci u australské JAS-ANZ je školícím auditorským orgánem. Personál QMS Certification Services má rozsáhlé a různorodé zkušenosti v oblastech ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a HACCP Bezpečnost potravin. Provádí školení: IATCA Externí auditoři, QSA Interní auditoři jakosti.

QMS Certification Services má zdroje a schopnosti, aby přidala hodnotu jiným než „core business" aktivitám a to skrze lepší pochopení oblastí mimo základní technologické aspekty organizace.

logo-iaf     logo-qms     logo-jas-anz

Řízení stížností a odvolání

Vedení certifikačního orgánu (dále jen "CO") se zavazuje řešit veškerá odvolání, stížnosti a spory podle dokumentovaných zásad a závazných postupů, cílem je racionální vyřešení všech vzniklých případů s tím, že zúčastněné strany jsou neodkladně seznámeny s příslušným průběhem a záznamy o řešení těchto případů
 • Stížnost - je vyslovení nesouhlasu zákazníka s postupy certifikačního orgánu
 • Odvolání - vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím certifikačního orgánu
Zákazník, který není spokojen s postupem certifikace systémů řízení, může vznést stížnost proti postupu v kterémkoli okamžiku certifikačního procesu.

Stížnost může zákazník uplatnit:

V průběhu auditu u vedoucího auditora, který je povinen tuto řešit v rámci svých kompetencí. Pokud nemůže stížnost vyřešit ke spokojenosti zákazníka, provede vedoucí auditor záznam, který je součástí dokumentace k auditu. Při řešení této stížnosti se dále postupuje dle postupu, jako kdyby stížnost byla zaslána do CO poštou.
 • Písemnou formou do CO. Manažer kvality CO stížnost zaeviduje a potvrdí přijetí stížnosti organizaci do 3 pracovních dnů.
 • Vedoucí certifikačního orgánu posuzuje stížnost a podává informaci o rozhodnutí v písemné formě stěžujícímu do 30 dnů od data přijetí stížnosti.
 • Pokud zákazník nesouhlasí se závěry, může podat do 14 dnů po obdržení příslušného dokumentu odvolání proti rozhodnutí CO písemně.
 • Pokud se organizace nevyjádří ke stížnosti do 60ti dnů, Manažer kvality CO urguje u zástupce organizace řešení dané stížnosti.
 • CO přijímá a vyhodnocuje veškeré signály od zákazníků jako podněty pro vylepšování vlastního systému formou nápravných a preventivních opatření.