Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

Pravidla užití

Používáním internetových stránek v4systems.com prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. V4 Systems Ltd.

Internetové stránky www.v4systems.com jsou provozovány společností Verification 4 Systems Ltd. (dále jen V4S), sídlem 2 Tintagel Close, Northants NN 10 0QN, Rushden, United Kingdom. V4S je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek www.v4systems.com (dále jen v4systems.com) a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření.

V4S vydává tato pravidla a podmínky (dále jen Pravidla) pro používání v4systems.com

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání v4systems.com se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví v4systems.com (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes v4systems.com a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes v4systems.com

Používáním internetových stránek v4systems.com prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. V4S si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte. V4S může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování internetových stránek v4systems.com a omezit jejich dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

AUTORSKÁ PRÁVA A ŠÍŘENÍ OBSAHU SERVERU v4systems.com

Obsah internetových stránek v4systems.com na adrese www.v4systems.com, adresách s touto doménou souvisejících a na dalších internetových serverech, kam tento obsah dodává V4S, je majetkem společnosti V4S, či držitele licence na tento obsah a je chráněn autorským právem i jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí například články, tabulky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné či heslem chráněné nástroje na v4systems.com.

Obsah v4systems.com a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást v4systems.com, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek v4systems.com.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

  • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
  • použití těchto dokumentů ze serveru v4systems.com je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
  • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

Tento obsah může být zobrazován, reformátován a tištěn pouze pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat, jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat či jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného (e-mailového) svolení.

Podmínkou v tomto případě je, že na šířeném materiálu bude uveden zdroj zprávy, jeho součástí bude formulace Šířeno se svolením majitele serveru v4systems.com, a budou zachována veškerá označení autorských i dalších práv způsobem, jaký je použit na serveru v4systems.com.

V4S si vyhrazují právo využít názory uživatelů, veřejně uvedené u článků, diskuzí a na jiných veřejně přístupných místech v4systems.com.

ETICKÁ PRAVIDLA

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na V4S nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

PŮVOD INFORMACÍ

Server v4systems.com obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti V4S, považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách v4systems.com musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou V4S nezodpovídá.

ÚPLNOST A AKTUALIZOVÁNÍ INFORMACÍ

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na v4systems.com byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na v4systems.com jsou základní informace o nabídce řešení, produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických řešeních, produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy Provozovatele prostřednictvím mailu nebo telefonicky (viz. sekce kontakty).

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

Každý uživatel vstupuje na www.v4systems.com a používá je na vlastní riziko.

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci v4systems.com. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci v4systems.com, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Informace, software, produkty, řešení a služby poskytované na stránkách v4systems.com jsou poskytovány bez záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Závazky V4S k jejím řešením, produktům a službám jsou určeny výhradně obchodními smlouvami mezi V4S a konkrétním objednatelem a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv.

Provozovatel může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny informací, včetně změny řešení, produktů, služeb a cen.

V4S neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru v4systems.com, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru v4systems.com.

V4S ani její dodavatelé nezaručují vhodnost informací publikovaných na stránkách v4systems.com pro jakýkoli účel. Všechny tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky. Společnost V4S a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodním procesům a vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. V4S není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

V4S neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru v4systems.com a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru v4systems.com.

ODKAZY NA WEB v4systems.com

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat všechny relevantní zákony a následující pravidla:

  • Odkazy mohou na stránky v4systems.com pouze odkazovat, nesmí je replikovat.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách společnosti V4S.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nevytvářejí prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů v4systems.com.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost V4S schvaluje jejich obsah nebo produkty a služby na nich uváděné.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nejednoznačně vztah ke společnosti V4S.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti V4S. bez předchozího schválení společností V4S.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web v4systems.com.V4S nepřezkoumávala žádnou z těchto webových stránek třetích stran, není zodpovědná za žádnou z těchto webových stránek ani jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto webové stránky nepodléhají schválení V4S. Jestliže se rozhodnete navštívit kteroukoli z webových stránek třetích stran, na které v4systems.com odkazuje, jednáte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

DISKUSNÍ SKUPINY

V4S může monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají své názory, nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení.V4S nenese žádným způsobem odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového Sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. V4S si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by V4S považovala za urážlivý, neslušný, neetický nebo jinak nepřijatelný.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny okolnosti užívání těchto stránek, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

Tato Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele.

Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

V případě rozporu české a jiných jazykových verzí na internetových stránkách v4systems.com je rozhodující verze česká.